Факультет экономики и менеджмента

Токой чарба жана мөмө-жемиш өстүрүү кафедрасы

Токой чарба жана мөмө-жемиш өстүрүү кафедрасынын тарыхы

Токой чарба жана мөмө-жемиш өстүрүү кафедрасы 1999 жылдын ноябрь айында К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин жана Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттигинин демилгелери менен «Токой чарба кафедрасы» болуп уюшулган. Кафедраны уюштурууда Кыргызстандын токойлорун онуктурууну колдоо Кыргыз-Швейцария Программасы тарабынан чон колдоо корсоткон. Ал эми 2014 жылы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Окумуштуулар кенешинин чечими менен  «Токой чарба жана мөмө-жемиш өстүрүү кафедрасы» кафедрасы болуп аталган.

          Токой чарба жана мөмө-жемиш өстүрүү кафедрасы адистерди даярдап чыгаруучу кафедра болуп, лекцияларды жана тажырыйбалык сабактарды отууго жетиштуу денгээлде окуу-усулдук каражаттар, оргтехникалар шаймандар жана окуу куралдар менен камсыздырылган. 

Ушул кыска мезгил ичинде кафедрада б.и.д. Бикиров Ш.Б., КР УИА нын академиги Токторалиев Б.А., б.и.д., профессор Ашымов К.С., РФ нын ТИА нын мучо-корреспонденти, б.и.д., профессор Содомбеков И.С., а.ч.и.д. Тургунбаев К.Т., илимдин кондидаттары доценттер Ажыбеков К.А., Яковлева Н.В., Космынин А.В., Головина Р.Д., Жапаров Э.Б., улуу окутуучулар Будайчиев Д.А., МурзаевТ.Дж., Иманалиев А.Т., Мамбеталиев У.А., Прохоренко Э.В., Керимкулова Н.Т., Аалиев С.С., Бадыров М. ж.б. эмгектенишип оздорунун чон салымдарын кошушту.

Бугунку кундо кафедраны а.ч.и.д. профессордун милдетин аткаруучу Тургунбаев Кубанычбек Токтоназарович жетектейт.

Кафедрада  31 ден ашык ар турдуу жаратылышты коргоо жана токой чарбачылыгы багытындагы сабактар окутулат. Азыркы мезгилде «бакалавр» жана «магистр» 730100 «Токой иштери жана ландшафтык курулуш» багытында студенттер билим алышат.

Профессордук окутуучулар курамынын саны жана сапаты: кафеда башчысы б.и.д, профессордун кызматын убактылуу аткаруучу Тургунбаев К.Т., РФ нын ТИА нын мучо-корреспонденти, б.и.д., профессор Содомбеков И.С., Phd-доктор Жалилова Г, а/ч.и.к., доцент Яковлева Н.В., улуу окутуучулар МурзаевТ.Дж., Иманалиев А.Т., Прохоренко Э.В., Аалиев С.С., Керимкулова Н., Сыдыков А.Б. ж.б. эмгектенишет.

Кафедранын илимий жана окуу иштери

 1. Кафедрада негизги багыттар боюнча илим изилдөөчүлөр, аспирантар жана студенттер илимий иштерин да жургузушот. Азыркы мезгилде 2 кундузгу болумдо жана 3 сырттан окуу болумундо аспиранттар окушат жана  4 илим изилдоочу ар турдуу темадагы илимий иштерин жургузуп жатышат.

  Кафедранын бутуруучулору илимий-изилдоо иштерин Кыргызстанда эле эмес, алыскы чет мамлекеттерде да жургузуп жатышат (Австрияда,Германияда, Россияда ж.б. мамлекеттерде)

  Кафедра Кыргызстандын, жакынкы жана ыраакы чет мамлекеттердин алдынкы ЖОЖ дору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын институттары Э. Гареев атындагы Ботаникалык бак, КУИА сынын фитотехнология иновация борбору, Аламудун Маммлекеттик сорт-сыноо болуму, токой институту  жана Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттигинин токой аңчылык жайгаштыруу департаменти, «Ыссык-Көл» биосфералык багы сыяктуу оноктоштору менен тыкыр кызматаштыкта болуп турат.

 1. Учебный план разработан в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов. Кафедрой разработан Государственный стандарт академический степень «бакалавр» и «магистр» по направлениям 730100 «Лесное дело и ландшафтное строительство» и 611000 «Садоводство» на кыргызском и русском языках.  По всем закрепленным учебным дисциплинам разработаны Учебные планы, содержание которых достаточно раскрывает необходимый объем материала в соответствии квалификационными требованиями. Оформление рабочих программ дисциплин представляет собой установленный комплекс материалов, позволяющий обеспечить качество проведения занятий.

              На кафедре по всем закрепленным дисциплинам сформированы учебно-методические комплексы, включающие рабочую программу, методические материалы по видам занятий и контролю знаний студентов. На кафедре ведется работа по написанию учебников, учебных пособий и методических указаний по различным дисциплинам на кыргызском языке. За 5 лет опубликовано более 90 научных статей, 5 монографий, 25 лекционных, 15 методических пособий и указаний.

              Для проведения практико-ориентированных занятий на кафедре организовано «Плодовый и лесной питомник», плодовый сад в Учебно-опытном хозяйстве КНАУ. В учебном процессе используются специальные классы и коллекционный питомник для проведения практических занятий по различным дисциплинам.

              Сотрудники кафедры постоянно принимают участие во многих международных и республиканских конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых столах.

     -семинар «Поддержка потенциала в лесном образовании, исследовании и подготовке кадров в Центральной Азии»;

  -семинар «Методы борьбы со снежными лавинами и оползней»;

  -немецко-кыргызский симпозиум: по управлению пастбищами и лесами. Исследование обучение;

  -семинар по созданию модельного лесного хозяйства «Сохранение генетических ресурсов плодовых культур в Центральной Азии в целях их разнообразного и устойчивого использования».

              Сотрудники кафедры в последние годы участвовали в международных проектах, которые частично  реализовались  на кафедре: проект-«Создание центра биокультурного разнообразия» Кристенсен фонд, проект- «UNEP-GEF/Bioversity International In situ/Onfarm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи в Центральной Азии»,  проект- Bioversity International/CRPGL«Сохранение  генетических ресурсов плодовых культур в Центральной Азии в целях их разнообразного и устойчивого использования», проект- ОФ «Биомурас» Кристенсен фонд. Проект разработки Модуля «Зеленая экономика» ПРООН. Проект-Развития лесных экосистем Тянь-Шаня (ГЭФ/ВБ). Проект по рекультивации рудника Кумтор.

Состав кафедры

ТУРГУНБАЕВ КУБАНЫЧБЕК ТОКТОНАЗАРОВИЧ

Заведующий кафедрой лесоводства и плодоводства факультета агрономии и лесного хозяйства.

E-mail: kuban_tur@mail.ru

Подробнее...

Содомбеков Ишенбай Содомбекович

Доктор биологических наук профессор Член-корреспондент Российской Академии Естествознания
Подробнее...

Яковлева Надежда Васильевна

Доцент кафедры лесоводства и плодоводства факультета агрономии и лесного хозяйства.
E-mail: nadejda.forest@gmail.com
Кеңири...

Мурзаев Тиркеш Джолдошбаевич

Старший преподаватель кафедры лесоводства и плодоводства факультета агрономии и лесного хозяйства
e-mail: murzaev.1960@mail.ru
Кеңири...

Жалилова Гульназ

Доктор природных ресурсов и наук о жизни (Dr. nat. Techn.) Университет природных ресурсов и наук о жизни (BOKU), Вена, Австрия - 11 / 2008-02 / 2013
Почта: gulnaz.jalilova@gmail.com
Кеңири...

Иманалиев Алмаз Табылдыевич

Старший преподаватель факультета агрономии и лесного хозяйства
E-mail: almasikpit@inbox.ru
Кеңири...

Керимкулова Нурзат Тапаевна

Старший преподователь кафедры лесоводства и плодоводства
nurzat_tap@mail.ru
Кеңири...

Стейнберг Элина Викторовна

Старший преподаватель кафедры лесоводства и плодоводства факультета агрономии и лесного хозяйства.
E-mail: steinberg.elina@mail.ru
Кеңири...

Аалиев Сагынбек Абдималикович

Старший преподаватель кафедры лесоводства и плодоводства факультета агрономии и лесного хозяйства.
E-mail:Sagyn555@mail.ru
Кеңири...